title
title
title
title
title
title
מטעמים מפרשת השבוע - לפרשת קדושים

פרשת קדושים

פרשתנו פותחת בציווי המפורסם לבני ישראל "קְדֹשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי ה' אֱלֹוהֵיכֶם".

נראה כי הנימוק לדרישה מבני ישראל להיות קדושים הוא העובדה ש'קָדוֹשׁ אֲנִי ה' אֱלֹוהֵיכֶם'.

נימוק זה הוסבר על ידי הספורנו באופן פשוט – מכיוון ש'קָדוֹשׁ אֲנִי', הרי 'ראוי שתדמו אלי כפי האפשר בעיון ובמעשה'. התורה והמצוות, לאור זאת, הם הדרך להידמות לקדוש ברוך הוא, לאחוז בדרכיו ומידותיו, ולנסות ולהיות קדושים – מכיוון שהוא מקור הקדושה, ובדומה לו.

רש"ר הירש הסביר שעובדת היותו של הבורא קדוש איננה רק מה שמכונן את התביעה מבני ישראל להיות קדושים, וגם לא תיאור של המודל לחיקוי, אלא היא מלמדת על כך ש'בכל עת אני מאמץ את כוחכם ומסייע לכם לעשות את הטוב. הואיל ו"קדוש אני ה'" - הנכם מוכשרים לקדושה'.

קדושתו של ה' היא המבטיחה לנו שיש ביכולתנו להיות קדושים, שיש לנו הכוחות והכישרון להיות כאלו.

אל מול שני הפירושים הללו, שמצאו זיקות ודמיון בין האדם לקב"ה, במדרש הפסוק הזה עצמו נדרש על ידי חכמים באופן שמבטא את הפער שבין קדושת האדם לקדושת ה':

קדושים תהיו. יכול כמוני?

תלמוד לומר 'כי קדוש אני', קדושתי למעלה מקדושתכם.

על פי המדרש הציווי על האדם להיות קדוש לא נוגע לקדושתו של הקדוש ברוך הוא. זוהי קדושה ש'למעלה מקדושתכם', קדושה שלא קשורה לעולמנו שלנו.

והנה, ה'מאור עיניים' (רבי מנחם נחום מטשרנוביל) מפרש גם את המדרש הזה באופן מפתיע, כמלמד על יכולותיו הגבוהות של האדם:

יכול כמוני- בניחותא

פירוש תהא יכול לברוא עולמות כמוני

על ידי התעוררות שלך...

קדושתי למעלה מקדושתכם: פירוש... מה שנשפע מקדושתי למעלה בעולמות עליונים

הוא מקדושתכם, כשאתם מתקדשים את עצמכם בראשונה.

לפי ה'מאור עיניים' האדם יכול להיות אכן כבורא. קדושתו של הקב"ה נסמכת כביכול על מעשיו של האדם, ובכח בחירתו והתקדשותו מלמטה, הוא מסוגל לפעול ולהשפיע על העולמות כולם.

שבת שלום, הרב אורי ליפשיץ, רבה של טירת-צבי