title
title
title
title
title
title
משב רוח - לחובבי הלשון העברית - בלבד!

לחובבי הלשון העברית – בלבד !!

בימים אלה כשהכל "נזכרים" בשבחו של ש"י עגנון כשמלאו 50 שנה לקבלת הפרס הגדול – נשאלת שוב ושוב השאלה – כיצד יכולים היו בני אומות העולם שאינם דוברי שפתנו לרדת לעומק דבריו. כיון שפינתנו קצרה, לא אאריך בדברים. אך נראה הוא שסגולותיו כמספר סיפורים הן "עוברות לסוחר". ובכל זאת אין שני לו בנפלאות השפה, ואף הוא חזר ואמר כי העברית "שפת קודש" היא. צפונותיה וסגולותיה אינן קיימות בשפות עמי תבל.

אגב ספור בספרו "עד הנה" מצוי בקטע הבא (עמוד כ"ז)

המספר אינו יכול לישון – וכך עגנון לבדו משתמש בסגולות השפה העברית כדי לכבוש ערנותו ולהגיע לעלום הדמדומים.

והרי הקטע לפניכם ולהנאתכם. ואידך זיל גמור.

הרעב הציק לי מבפנים והמיטה הרעועה העיקה לי תחתי

והרהורי עתידות קשים היו מן הרעב ומן המטה.ביקשתי

להעביר ממני אימת ההרהורים ונטלתישרש עברי להפך

באותיותיו, כמה תיבות מסתעפות מהן.ומחמת שהיה הלילה

קשה נטלתי תיבת בקר בבקר תאמר מי יתן ערבובערב

תאמר מי יתן בקר. וכשאתה מקמץ את התיבה בשני קמצים

הרי בקר מלשון נבוכו עדרי בקר. וכשהיא ננקדת פתח וצרי

הרי בקר , לא יבקר בין טוב לרע, ובלשון חכמים שהה כדי

ביקור וכן כל שאינו מבקר את החולה כאילו שופך דמים.

וכשאתה הופך את התיבה הרי רקב, כמו שאתה אומר הרקב

לבית יהודה. ואם אתה מסרסה הרי קרב,לעת צר ליום קרב

ומלחמה. או קרב ונפש כי יקריב קרבן מנחה לה.' או קרב

מלשון את החלב המכסה את הקרב. או קרב מלשון כי קרוב

הוא. או קרב מלשון קרובה. ואם אתה חוזר ומסרסה הרי ברק,

ברוק ברק ותפיצם. לשון אחר ברק, חרב חרב פתוחה לטבח

מרוטה למען ברק. לשון אחר ברק, אתקוצי המדבר ואת

הברקנים. לשון אחר ברק, קום ברק ושבה שביך. ואם אתה

מוסיף עליה תיו הרי ספיר נפך וברקת. ואם אתה חוזר

ומסרסה, הרי רבק, מלשון עגלי מרבק, ולבסוף קבר.


אבישג