title
title
title
title
title
title
מטעמים מפרשת השבוע - על איכות השמן - הרב אורי ליפשיץ

פרשת תצוה

פרשתנו פותחת בציווי על לקיחת שמן הזית לצורך העלאת נרות המנורה.

מאפיינים רבים של השמן נדרשו על ידי חכמים, וביניהם היבדלותו משאר הנוזלים:

כל המשקין מתערבים זה בזה והשמן אינו מתערב אלא עומד

כך ישראל אינם מתערבים עם העובדי כוכבים שנאמר (דברים ז) ולא תתחתן בם .

דבר אחר: כל המשקים אדם מערב בהם ואינו יודע איזה תחתון ואיזה עליון, אבל השמן אפילו אתה מערבו בכל המשקין שבעולם הוא נתון למעלה מהן, כך אבותינו בשעה שהיו עושים רצונו של מקום נצבים למעלה מן העובדי כוכבים.

לא זו בלבד שהשמן לא מתערב במשקים האחרים, אלא הוא צף ונתון למעלה מהם. בכך הופך השמן לסמל לעם ישראל, שאינו מתערה בין אומות העולם, ויתירה מכך – כשהוא עושה רצונו של מקום, הרי שמתקיים בו 'ונתנך ה' אלקיך עליון על כל גויי הארץ'.

היבדלות זו של ישראל מהאומות עומדת בתשתית הלכות רבות (למשל איסורי אכילה של בישולי גויים), אך גם היא מהווה סמל בקריאתו של ה'שפת אמת' לחייו האישיים של האדם:

...ועל זה נאמר 'ויקחו אליך שמן זית זך'. שזה המבוקש מבני ישראל לשמור חיות הפנימי, חלק אלקי שיש בכל איש ישראל שלא יתערב בגשמיות. ויהי' צף למעלה

היבדלות היהודי משאר העולם, והעובדה שהשמן צף למעלה משקפות עבור ה'שפת אמת' ציווי תמידי הקשור לעבודתו הפנימית של האדם. החשש הוא משקיעת החיות הפנימית, מטשטוש החלק האלוקי, מערבובו בתוך החיים הגשמיים באופן כזה שהוא ימוג ויעלם. ממילא ההנחיה 'ויקחו אליך שמן זית' מלמדת שעל האדם להמשיך ולזקק, להמשיך ולזכך את עצמו, ולשמור את החיות הזו, את הנקודה בעלת הערך המוסף שיש בו, שלא תתערבב – ואף שתעלה ותצוף למעלה, ככתר לחייו.

העבודה של בירור אותה חיות פנימית הינה אישית וייחודית לכל אחד. ראשית, יש צורך לזהות את הנקודה הזו. אחר כך עלינו למצוא דרכים לשמר אותה בטהרתה, שלא תטבע בהבלי העולם הגשמי, ובסופו של דבר, להעלות אותה ולהפכה לראש ולתפארת.

סביב שולחן השבת נוכל לשוחח על כך, וללמוד זה מזה – כיצד עושים זאת בפועל. כיצד לא מאפשרים למצוקות היומיום, לאתגרי העולם הזה, לכל הפרטים הרבים מלהעיב על האור הפנימי, מלחנוק את הרוח, מלהעלים את הערך המוסף של השמן הזך והטהור של כל אחד ואחד.

נוכל לשאול זה את זה, ולספר זה לזה – על מקרים בהם חשנו שהשמן עומד להתערבב, על כלים שהשתמשנו בהם כדי לזקק את השמן, ועל חוויות בהן ניכר היה שהשמן שבנו צף למעלה, ומאיר את חיינו כולם.

שבת שלום, הרב אורי ליפשיץ, רבה של טירת-צבי