title
title
title
title
title
title
מטעמים מפרשת השבוע גליון 254

פרשת "תולדות"

פרשת תולדות מתארת בהרחבה את תוכניתו של יצחק להעניק את הברכה לעשיו, ואת מעשיה של רבקה שמביאים בסופו של דבר לכך שהברכה ניתנת ליעקב.

הרגע שאולי מאפיין יותר מכל את המעמד הזה, הוא זה בו שואל יצחק את בנו – 'מִי אַתָּה בְּנִי', ויעקב הלבוש בבגדי אחיו הגדול עונה – 'אָנֹכִי עֵשָׂו בְּכֹרֶךָ'. דבריו של הרד"ק זועקים כאן: 'יש תמהים איך יעקב שהיה צדיק וירא אלוהים דיבר שקר?', ותשובות רבות ניתנו לשאלה זו.

יש מחכמינו שפירשו שיעקב לא שיקר, שהרי קנה את הבכורה מאחיו, או שהפסיק בין אמירת 'אנוכי' לאמירת 'עשיו בכורך'. יש שפירשו שיעקב אכן שיקר, אך עשה זאת לאור דברי הנבואה של אמו, שהברכה מגיעה לו, או כדברי החזקוני ש'לפי צורך שעה אפשר לשנות הדבור'.

אכן, על אף שמידת האמת חשובה ויסודית היא, פעמים שלצורך שעה אפשר ומותר לשנות בדיבור, וכך למד מדרש 'שכל טוב' ביחס ל'שינוי מפני השלום' – מריבונו של עולם בעצמו:

אבל אם יש לדון את אבינו יעקב לזכות כך יש לדונו, כי ודאי אמר שהוא עשו, ומבוראו למד לשנות מפני דרכי שלום, כמו שמצינו בשרה שאמרה ואדוני זקן (בראשית יח יב), ודבר הקודש אמר, ואני זקנתי (שם יג), וזה אבינו נתכוין לשם שמים לקנות הברכות ולהאכיל אביו במצות אמו:

השלום כל כך גדול, כל כך חשוב, עד שמותר לשנות מפניו.

ה'שפת אמת' (שכשמו, כנראה, רגיש מאוד ליחסי השפה והאמת...) מוסיף סייג חשוב להיתר זה:

...הצדיק שדבוק באמת, אף שנצרך להשתמש לפעמים גם בשקר,

כמו שכתוב 'מותר לשנות מפני דרכי שלום..

אינו מדבק עצמו בשקר, כי העולם הזה נקרא 'עלמא דשיקרא', ולכן נצרך לפעמים לתקן העולם ע"י השקר עצמו.

רק שצריך לזה סייעתא דשמיא שלא להתדבק הרצון בהשקר ח"ו.

מדבריו למדנו, שאף במקרים שבהם מותר לשנות בדיבור, יש להשתדל מאוד שיהיה זה שימוש בלבד, לצורך העולם הזה ותיקונו. הצדיק המעורב בעולם הזה לא מדבק עצמו בשקר, לא רוצה בו, לא מתמכר אליו, לא מתרגל לזיוף המלווה לפעמים לעולמנו ולא מרוצה מכך שנאלץ לשקר.

אכן, הוא רואה את הדברים מתוך המבט של העולם הזה, הוא מפרגן ומחמיא גם כשהדברים לא מדויקים, הוא משנה בדיבורו, הוא לא אומר כל מה שהוא חושב – כל זאת כשהשינוי נצרך כדי להרבות שלום בעולם, אך יחד עם זה – הוא מתפלל ומצפה לסיועו של הקדוש ברוך הוא (כי כנראה אין בכוחו של אדם להינצל מכך בכוחות עצמו) שלא ידבק הרצון בשקר, חס וחלילה.


שבת שלום וחודש טוב, הרב אוֹרי ליפשיץ, רבה של טירת-צבי