title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז

מבחר ממעשה ידייחנה יונאי
גשר
חדר האומנות
בהדרכת מיקי סמסון