title
title
title
title
title
title
מטעמים לפרשת השבוע - פרשת דברים - שבת חזון

פרשת דברים – שבת חזון

 

השבוע חל יום פטירתו של האר"י הקדוש. אחד הסיפורים המרתקים עליו מספר על גזירה שראה האר"י ברוח קודשו שנגזרה על יושבי צפת. האר"י צפה שמכת ארבה תכה את צפת והאזור, וזאת בגלל אחד מעניי העיר שאיבד את פרנסתו ובמצוקתו פנה בטרוניה אל הקדוש ברוך הוא ואמר 'ריבונו של עולם, האם כך ראוי לי?! האם עונש של רעב חלילה נגזר עליי ועל בני משפחתי?! וכי רשע אני יותר מכל העולם כולו?! והלוא אתה זן את כל העולם בחן בחסד וברחמים, ומדוע לקחת ממני את מקור פרנסתי?'.

 

לדברי האר"י, כאשר שמעו בשמים את תלונתו של העני, וראו שאין לו כל עוזר מקרב אחיו ושכניו, נגזרה על העיר כולה גזרת הארבה שאיימה על פרנסת וחיי תושבי העיר כולם.

 

תלמידיו של האר"י אספו כסף רב מכיסם, ונגשו אל אותו יהודי עני כדי להעמידו על רגליו, ולספק לו את צרכיו הבסיסיים, אך לא היה בכך די. עד שהעני לא פנה בעצמו אל הקדוש ברוך הוא וביקש שיבטל את גזרת הארבה, עוד עמדו החגבים באוויר, ומיד לאחר תפילתו התפזרו ענני הארבה אל הים, עד שלא נשאר בהם אחד.

 

סיפור זה, מעבר להצגתו את יכולותיו הכמו-נבואיות של האר"י, מלמד אותנו שלושה יסודות מתורתו, שלושה עקרונות שנוכל לקחת לחיינו ובייחוד ערב תשעה באב, כשאנו מחפשים את הדרך לבניין הבית ותיקון העולם.

 

ראשית, הערבות ההדדית, המחויבות של כולנו זה לזה. האר"י ראה את כל עם ישראל כאברים בגוף אחד גדול, והנהיג לומר טרם התפילה 'הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך'. רק מתוך עמדה כזו אפשר להתפלל, וזוהי חובתנו להתבונן איש בפני זולתו ולחוש ערבות אמיתית ולעשות למען האחר.

שנית, האר"י העמיק את תחושת האחריות של האדם על תיקון העולם. אין אנחנו רק עומדים בתפילה ומצפים שהקדוש ברוך הוא יגאלנו. הגאולה תלויה במעשינו אנו, ותיקון העולמות כולם מתחיל במעשה הקטן שלנו בעולם הזה.

שלישית, בעולמו של האר"י לדיבור ולמילים משקל ומשמעות רבים. מילה שנאמרת – פועלת, ויש לה כח לבנות וחלילה גם להרוס.

נשתדל בערב תשעה באב ללכת בדרכו של האר"י, לחוש ערבות ולראות בצרת זולתנו, לקחת אחריות ולנסות ולתקן, ולשמור את דיבורינו כדיבורים נקיים וטובים, דיבורים של אהבת חינם, של עין טובה, חן וחסד.

שבת שלום, הרב אוֹרי ליפשיץ, רב טירת-צבי